پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ظن متاخم به علم"واژه زیر را بکار ببرید:

قطع عرفی