پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ظن غیر متعارف ، منابع:

فرائد الاصول جلد 1 صفحه 22