پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ظن به امتثال در مقام تعیین حکم ، منابع:

فرائد الاصول جلد 1 صفحه 270