پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

آیه 045 فرقان درباره ظلّ ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 6 صفحه 167

معانی ظلّ در قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه 194