پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ظرف واجب"واژه زیر را بکار ببرید:

زمان واجب