پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حکم فقهی خوردن و آشامیدن در ظرف طلا کاری و ظرف نقره کاری ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 58

حدیث درباره ظرف طلا کاری و ظرف نقره کاری و آلات طلا کوب و نقره کوب ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 60