پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حکم فقهی استفاده از ظرف شراب ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 59