پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظرفیت زمان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظرفیت زمان در حکم شرعی به زیرصفحه ظرفیت زمان در حکم شرعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 155
  • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 155