پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طلاق ذات الشهور ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

طلاق مسترابه ( فقه )