پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «طغرایی ، حسین بن علی ، 455 - 514ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو اسماعیل طغرایی ، حسین بن علی؛ حسین بن علی الاصفهانی المنشی؛ فخر الکتاب العمید الطغرائی ، حسین بن علی؛ مؤید الدین الحسین بن علی الاصفهانی المنشی