پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"صَلب محارب"واژه زیر را بکار ببرید:

دار آویختن محارب ( فقه )