پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"صدیق ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

دوست ( فقه )