پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شیرماهی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کنعت، کنعد

اعم

ماهی فلس دار

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 263
 • الفقه جلد 76 : صفحه 26
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 24 : صفحه 185
 • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 183، 191
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 65
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 243
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 748
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 99
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 360
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 15
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 63