پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شنیدن اذان

وابسته

اذان اعلان

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 193
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 137
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 516