عملکردها

شرایط ترجیح

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

شرایط ترجیح : امور لازم در صحت ترجیح میان ادلّه متعارض

شرایط ترجیح، شرایطی است که برای صحت ترجیح دادن برخی از اخبار یا ادله متعارض بر برخی دیگر لازم است و چنان چه یکی از آنها تحقق نیابد ترجیحی نخواهد بود.

مهم ترین شرایط ترجیح عبارت است از:

1. ممکن نبودن جمع حقیقی یا تقدیری میان ادله متعارض؛

2. مساوی بودن دو دلیل متعارض در حجیت؛

3. قطعی نبودن دو دلیل؛

4. یکی از دو دلیل، قطعی و دیگری ظنی نباشد؛

5. یکی از دو دلیل ناسخ دیگری نباشد.

منابع

  1. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (128-132)
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرایط ترجیح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شروط ترجیح

وابسته

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط ترجیح به زیرصفحه شرایط ترجیح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 196، 227
  • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه 123_، (128-132)
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 444