پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد شهادت دادن به خصوصیات فردی مدعی علیه است.

مترادفات

از واژه «شاهد تعریف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شاهد حلیه

اعم

شاهد ( فقه )

وابسته

شهادت تعریف

منابع

  • فقه القضاء : صفحه 401
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 455