عملکردها

سیره معاصر معصوم ( ع )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

سیره معاصر معصوم ( ع ) : عادت مستمرّ رایج در زمان حضور معصوم ' ع '

سیره معاصر معصوم (ع) یعنی بنای عملی مستمر عقلا و یا متشرعه که هم زمان با عصر و زمان معصوم (ع) جریان داشته باشد.

یکی از ارکان حجیت سیره، اثبات معاصر بودن آن با زمان معصوم (ع) و در مرأی و مسمع معصوم (ع) بودنِ آن، و رکن دیگر آن، امضای شارع و یا عدم ردع وی است.

در سیره معاصر با زمان معصوم (ع) رکن اول احراز شده و به اثبات رکن دیگر نیاز است؛ بنا بر این، سیره‌ای که بعد از زمان معصوم (ع) جاری شده باشد، حجیت ندارد.

برای اثبات معاصر بودن سیره با زمان معصوم (ع) روش هایی چون نقل و شهادت مطرح شده است؛ برای مثال، مرحوم ' شیخ طوسی ' وجود چنین سیره‌ای را نقل نموده و بر آن شهادت دهد [۱].

پانوشت

 1. بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 238

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 264
 2. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 161
 3. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 333
 4. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 199
 5. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 370
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سیره معاصر معصوم ( ع )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سیره زمان تشریع، سیره زمان معصوم ( ع )، سیره قدیم

اعم

سیره

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سیره معاصر معصوم ( ع ) به زیرصفحه سیره معاصر معصوم ( ع )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 161
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 199
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 370
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 237، 238
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 264، 276
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 333