پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سیب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تفاح

اعم

میوه خوشبو

اخص

سیب ترش

وابسته

استعمال بوی خوش ( فقه )، پوست سیب، سجده بر پوست سیب، سویق سیب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سیب به زیرصفحه سیب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 327
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 490
  • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 101
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 383