پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سیاه ماهی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طمر

اعم

ماهی فلس دار

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 380
  • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 243
  • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 183
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 250
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 360
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 335