پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

سهام فرائض‏

سَهام فرائض سهم الإرث‏های تعیین شده‏در قرآن کریم.


سهام جمع سهم و فرائض جمع فریضه و مراد از آن شش سهم الإرث نام برده شده در قرآن کریم است 1 که عبارتند از: نصف، دو سوم، یک سوم، یک چهارم،556

یک ششم و یک هشتم که هر کدام سهم فرد یا افرادی خاص از اعضای خانواده و بستگان میّت میباشد. فقها از این شش سهم به فرائض یا سهام فرائض تعبیر کرده‏‌اند 2 (---> ارث) .


1. نساء/ 11- 12

2. المهذب 2/ 124 و 173.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 555

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سهم الارث» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سهام ارث، سهام سته، سهام فرائض، سهام مواریث

اعم

احکام ارث، سهام ( حصه )

اخص

ثلث ترکه، ثمن ترکه، دو ثلث ترکه، ربع ترکه، سدس ترکه، نصف ترکه

وابسته

آیه 012 مومنون، اجتماع سهم الارث، ارث ( استحقاق )، تعصیب ( ارث )، زیادی فریضه بر سهم الارث، عول، مطالبه اجاره سهم الارث زوج، میراث ( موروث )، نقصان فریضه بر سهام ارث، هزینه فروض ارث

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سهم الارث به زیرصفحه سهم الارث/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 65
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 7 : صفحه 32
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 71
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 373
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 92
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 22 : صفحه 3، 9، 19، 104، 154
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 84
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 22
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 555
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2217
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 69
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 83
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 176
 • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (75-76)، 76