پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سفر گناه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سفر معصیت

اعم

سفر ( فقه )، گناه ( فقه )

اخص

سفر اختیاری با ظالم، سفر اکراهی حرام، سفر با نهی ابوین، سفر برای اضرار، سفر برای سعایت، سفر برای ظلم، سفر برای فرار از جهاد، سفر برای فرار از دین، سفر برای قتل نفس محترَمه، سفر بغات، سفر تجارت حرام، سفر در راه ترسناک، سفر زوجه ناشزه، سفر صید لهوی، سفر عبد فراری، سفر قطاع الطریق، سفر مدیون، سفر مستلزم حرام، سفر موجب تصرف ملک غیر، سفر ناذر ترک سفر، سفر ناذر روزه معین

وابسته

برگشت از سفر حرام، تیمم در سفر گناه، حلیت سفر، روزه سفر حرام، سفر اطاعت، سفر با مرکوب مغصوب، سفر تابع، سفر حرام، سفر زن بدون مَحْرم، سفر صید تجاری، سفر مباح، سفر مستحب، سفر مکروه، سفر واجب، شک در سفر حرام، عدول به اطاعت در سفر حرام، قصد حرام در سفر، گناه اثنای سفر، نماز جمعه در سفر حرام، نماز در سفر حرام

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 785، 786
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 136
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 252، 253
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 514
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 257، 258، 260
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 327
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 378، 384
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 47، 59
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 8 : صفحه 264
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 171، 174، 187، 188، 190، 193، 196