پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سفره غذا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خوان، سفره، مائده

اعم

آلات ( فقه )، احکام غذا

وابسته

انداختن سفره، ترک ریزه‌های غذا در بیابان، خوردن از سفره شراب، خوردن ریزه‌های خارج از سفره، مستحبات خوردن، نشستن بر سفره شراب، نشستن طولانی سر سفره

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سفره غذا به زیرصفحه سفره غذا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 275