پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سرور مؤمن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادخال سرور بر مؤمن

اعم

معروف ( فقه )

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سرور مؤمن ( فقه ) به زیرصفحه سرور مؤمن ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 378
  • حواریات فقهیه : صفحه 290
  • کلمة التقوی جلد 2 : صفحه 326