پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

استعمال لفظ در معانی متعدد و سبع مثانی ( قرآن ) ، منابع:

منتقى الاصول جلد 1 صفحه 318

تفسیر سبع مثانی ( قرآن ) ، منابع:

منتقى الاصول جلد 1 صفحه 318

دیدگاه اصولیون درباره سبع مثانی ( قرآن ) ، منابع:

منتقى الاصول جلد 1 صفحه 318