پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

سبب نزول واحد در آیات متعدد : عامل واحدِ دخیل در نزول چند آیه

سبب نزول واحد در آیات متعدد چنان است که یک حادثه یا یک موضوع زمینه‌ساز و سبب نزول دو یا چند آیه بوده باشد. مثال:

1. آیات: 195 سوره آل‌عمران، 35 سوره احزاب و 32 سوره نساء دارای سبب نزول واحد هستند. در این سه مورد، سبب نزول، سؤال امّ‌سلمه از رسول الله (ص) درباره جایگاه زنان در جامعه اسلامی در مقایسه با مردان است.

2. آیات: 95 سوره نساء، 74 و 91 سوره توبه و 17 و 18 سوره مجادله نیز دارای سبب نزول واحد هستند.

منابع

 1. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (122-124)
 2. من هدی القرآن جلد 2 : صفحه (87-90)
 3. المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم=فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم : صفحه 72
 4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (124-126)
 5. علوم القرآن : صفحه 20

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سبب نزول واحد در آیات متعدد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وحدت سبب نزول در آیات متعدد

اعم

اسباب نزول

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سبب نزول واحد در آیات متعدد به زیرصفحه سبب نزول واحد در آیات متعدد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 124
 • المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم=فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم : صفحه 72
 • علوم القرآن : صفحه 20
 • علوم القرآن : صفحه 41
 • مباحث فی علوم القرآن : صفحه 142
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 60
 • من هدی القرآن جلد 2 : صفحه (87-90)
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (122-124)