پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زکات ( عمل )، واجبات

اخص

زکات واجب به سید
به لحاظ موارد زکات:
زکات انعام ( فقه )، زکات درهم و دینار، زکات غلات چهارگانه

وابسته

زکات مستحب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زکات واجب به زیرصفحه زکات واجب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 52
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 412
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 145