پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

مکان‌های نزول قرآن و زمان‌های نزول قرآن ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 106

دیدگاه ابو شامه ، عبد الرحمان بن اسماعیل ، 595 - 665ق درباره زمان‌های نزول قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 230

زمان‌های نزول قرآن و نزول دفعی قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 230