عملکردها

زبور ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

زبور ( قرآن ) : یکی از اسامی و صفات قرآن

این وصف، برگرفته از آیه 105 سوره انبیا است: «وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ». «زبور» به معنای هرگونه کتاب و نوشته است. برخی گفته‌اند زبور به معنای کتاب مشتمل بر مواعظ و حکمت‌ها است.

درباره معنا و مقصود «زبور» و «ذکر» در آیه فوق چند قول وجود دارد:

1. «زبور» تمام کتاب‌های انبیای پیشین و «ذکر» لوح محفوظ یا همان ام‌الکتاب است.

2. «زبور» کتاب‌های آسمانی نازل شده پس از تورات و «ذکر» تورات است.

3. «زبور» زبور حضرت داوود؛ و «ذکر» تورات حضرت موسی است.

4. «زبور» قرآن؛ و «ذکر» تورات است.

بنابر احتمال و قول چهارم، «زبور» از جمله اوصاف قرآن خواهد بود.

شاید علت نامگذاری قرآن به «زبور» اشتمال آن بر مواعظ و حکمت‌ها است. همچنین چون قرآن‌کریم به اراده الهی در یک کتاب جمع شده، از قرآن به «زبور» تعبیر شده است.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
 2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 3. قاموس قرآن جلد 3 : صفحه 154
 4. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 7 : صفحه 119
 5. تفسیر نمونه جلد 13 : صفحه (516-517)
 6. التفسیر الکبیر جلد 22 : صفحه 229
 7. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 210
 8. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 14 : صفحه 329

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 181
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 346
 • التفسیر الکبیر جلد 22 : صفحه 229
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 210
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 14 : صفحه 329
 • تفسیر نمونه جلد 13 : صفحه (516-517)
 • قاموس قرآن جلد 3 : صفحه 154
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 7 : صفحه 119