پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق عجب و ریا ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 2 صفحه 154

احکام ریا ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 120

ملاک ریا ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 76