پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رفقاء"واژه زیر را بکار ببرید:

دوست ( فقه )