عملکردها

رفع نیاز بشری به قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رفع نیاز بشری به قرآن به زیرصفحه رفع نیاز بشری به قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 376، 378