پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رفاقت ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

دوستی (صداقت) ( فقه )