پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رجوع شاهد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رجوع از شهادت ( فقه )

اعم

احکام شهادت، رجوع ( فقه )

اخص

به لحاظ ابواب فقه:
رجوع شاهد ایقاعات، رجوع شاهد عقوبات، رجوع شاهد عقود
به لحاظ استیفا:
رجوع شاهد بعد از استیفا، رجوع شاهد قبل از استیفا
به لحاظ تعداد شاهد:
رجوع چهار شاهد زن، رجوع دو شاهد، رجوع سه شاهد، رجوع یک شاهد، رجوع یک شاهد با دو زن، رجوع یک شاهد با قسم
به لحاظ شاهد اصل:
رجوع شاهد اصل، رجوع شاهد فرع
به لحاظ صدورحکم:
رجوع شاهد بعد از حکم، رجوع شاهد قبل از حکم
به لحاظ قصد:
رجوع از شهادت خطایی، رجوع شاهد زور
به لحاظ کل و جزء:
رجوع بعض شاهد، رجوع جمیع شاهد
به لحاظ مشهودبه:
رجوع از بعض شهادت، رجوع شاهد احصان زنا، رجوع شاهد از رجوع، رجوع شاهد اضافی، رجوع شاهد تعدیل، رجوع شاهد دین، رجوع شاهد مال

وابسته

شاهد ( فقه )، ضمان شاهد

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 143
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 154
 • الفقه المأثور : صفحه 517
 • الفقه جلد 86 : صفحه 361
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 246
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 244
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 366
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 450
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 452
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 220
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 581
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 5، 65
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 21، 23
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 347
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 142
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 171
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 508
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 488
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 296
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 212