عملکردها

ذکر ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ذکر ( قرآن ) : یکی از اوصاف قرآن

«ذکر» گاهی به معنای «حفظ» و گاهی به معنای «یادآوری» است. البته یادآوری ممکن است با دل صورت بگیرد (ذکر درونی و باطنی) ، و ممکن است با زبان باشد (ذکر لفظی) .

اطلاق ذکر، تذکره و… بر قرآن یا به این دلیل است که قرآن مردم را به یاد خدا می‌اندازد یا به خاطر یادآوری داستان پیشینیان یا به دلیل بیان تمام حقایق و مبانی دین و احکام شریعت اسلام و امور خیر و صلاح بندگان است.

«الذکر، ذکر، ذکری و تذکره» از اسامی و صفات قرآن به شمار می‌آیند. موارد کاربرد آن‌ها به ترتیب به‌قرار ذیل است:

1. الذکر: حجر// 6؛ نحل// 44؛ یس// 11؛ ص// 1و8؛ فصلت// 41؛ قمر// 25؛ قلم// 51؛ آل عمران// 58؛ فرقان// 18 و 92؛ زخرف// 50.

2. ذکر: یس// 69؛ طه// 99؛ طلاق// 10؛ ص// 49؛ صافات// 3؛ مرسلات// 5.

3. ذکری: انعام//90؛ اعراف// 2؛ هود// 120؛ عنکبوت// 51.

4. تذکره: طه// 3؛ حاقه// 48؛ مزمل// 19؛ دهر// 29؛ مدثر// 49 و 54.

منابع

 1. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه (172-173)
 2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 279
 3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 274
 4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 179
 5. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 181
 6. قاموس قرآن جلد 3 : صفحه 15
 7. تفسیر نمونه جلد 11 : صفحه 242
 8. تفسیر نمونه جلد 11 : صفحه (17-18)
 9. قرآن شناسی : صفحه (47-50)
 10. تاریخ قرآن : صفحه 30
 11. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 12 : صفحه 101

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذکر ( قرآن ) به زیرصفحه ذکر ( قرآن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 179
 • اسرار ترتیب القرآن : صفحه 37
 • اعجاز قرآن : صفحه 30
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 179
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1-2 : صفحه 153
 • الاتقان فی علوم القرآن : صفحه 23
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279، 281
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 274، 279
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 344
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 181
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 12 : صفحه 101
 • تاریخ قرآن : صفحه 30
 • تفسیر نمونه جلد 11 : صفحه (17-18)، 242
 • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه (172-173)
 • قاموس قرآن جلد 3 : صفحه 15
 • قرآن شناسی : صفحه (47-50)