پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبیحه بلاد کفار"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبیحه سر زمین کفار