پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح با تسمیه

وابسته

بیع مذبوح

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 273
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه 47