پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دیه ناخن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دیه ظفر

اعم

دیه اعضا ( فقه )

اخص

به لحاظ انبات وعدم:
دیه ناخن با انبات، دیه ناخن بدون انبات
به لحاظ نوع:
دیه ناخن انگشت شست، دیه ناخن انگشت غیر شست، دیه ناخن پا، دیه ناخن دست

وابسته

جنایت بر ناخن، عود ناخن مجنی علیه، ناخن

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 230
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 30 : صفحه 271
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 104
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 279
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 580
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 397
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 237
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 258
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 473
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 9، 18، 26، 129، 279
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 479، 506
 • سلسلة الینابیع الفقهیة : صفحه 25، 479، 506
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 268
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 370
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 389
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 394
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 10 : صفحه 473
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 21 : صفحه 286