پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دَین مدت دار : ، و دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد)ر اجل(

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 680

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دَین مدت دار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دین مؤجل

اعم

دَین ( ما فی الذمه )

وابسته

اسقاط مدت دَین، اقاله اجل دَین، بیع دَین مدت دار، پرداخت دَین، تأجیل دین مدت دار، تعجیل دین مدت دار، تعیین مدت دین، جهاد با دین مدت دار، حجر مدیون، حواله دین مؤجل، حَجْر، دعوی دین قبل از مرگ، دَین حال، دَین مطلق ( بدون وقت )، رهن بر دین مدت دار، زیادی به زیادی اجل دین، ضمان دَین مدت دار، گرفتن دَین قبل از اجل، مرگ زوج مقروض، مرگ طلب کار، مرگ مفلس، مهریه موجل

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 166
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 19، 24
 • القواعد الفقهیة جلد 7 : صفحه 176
 • النهایة : صفحه 305
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه (273-274)، 275
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 6
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 173
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (647-648)، 649
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 3، 4
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 106، 317، 321
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 39
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 294
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 12، 15، 28، 31، 65
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 680
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 257
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 28
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 138
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 106
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 33، 55
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 100
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 388
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 192
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 7
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 176
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 49، 64، 67