پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"دَم ( قربانی )"واژه زیر را بکار ببرید:

قربانی ( عین )