پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"دوره دوم علوم قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

دوره تدوین علوم قرآن