پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

واجب اصلی ( اصول فقه )، واجب تبعی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دوران بین واجب اصلی وتبعی به زیرصفحه دوران بین واجب اصلی وتبعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 573
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 434