عملکردها

دلیل مرجوح

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

دلیل مرجوح : دلیل فاقد رجحان، در مقام تعارض

دلیل مرجوح، مقابل دلیل راجح بوده و به دلیلی گفته می‌شود که در مقام تعارض، نسبت به دلیل دیگر، مزیتی نداشته باشد.

مرجوحیت دلیل، یا به علت ضعف سند، یا ضعف دلالت و یا دخالت امر خارجی می‌باشد.

منابع

 1. تحریرالمعالم : صفحه 224
 2. الرسائل الاصولیة : صفحه 453
 3. مفاتیح الاصول : صفحه 686
 4. مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 390
 5. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد -2 : صفحه (145-150)
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

مرجحات تعارض

منابع

 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد -2 : صفحه (145-150)
 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه 124
 • الرسائل الاصولیة : صفحه 453
 • تحریرالمعالم : صفحه 224
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 390
 • مفاتیح الاصول : صفحه 686