عملکردها

دلیل راجح

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

دلیل راجح : دلیل دارای رجحان، در مقام تعارض

دلیل راجح، دلیلی است که در مقام تعارض، نسبت به دلیل دیگر ارجح باشد؛ یعنی ظن حاصل از آن قوی تر از ظن به دست آمده از دیگری باشد. این ارجحیت، یا به اعتبار قوت سند، یا به اعتبار قوت دلالت و یا به اعتبار کمک گرفتن از امر خارجی می‌باشد.

در این که آیا عمل به دلیل راجح جایز است یا نه، میان اصولی‌ها اختلاف است؛ بسیاری از اهل سنت آن را جایز می‌شمارند، اما اصولیون شیعه در این باره اختلاف داشته و برخی به جواز و برخی دیگر به عدم جواز نظر داده‌اند.

منابع

 1. مفاتیح الاصول : صفحه 686
 2. تحریرالمعالم : صفحه 224
 3. الرسائل الاصولیة : صفحه 453
 4. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (145-150)
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دلیل راجح به زیرصفحه دلیل راجح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 233
 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (145-150)
 • الرسائل الاصولیة : صفحه 453
 • تحریرالمعالم : صفحه 224
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 564
 • کفایة الاصول : صفحه 502
 • مفاتیح الاصول : صفحه 686