پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «دربندی ، آقا بن عابد ، - 1285ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دربندی ، ملا آقا؛ فاضل در بندی؛ فیضی؛ ملا آقا در بندی