پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دُباسی: نوعی کبوتر با رنگی بین سیاه و سرخ1) ر کبوتر (.

1. جواهر الکلام 185 /20 و 317 /36.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 583

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دباسی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دبسی

اعم

کبوتر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 317
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 583