پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داوری ، صادق ، 1330-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داوری دولت آبادی ، صادق