پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داود سی تینگ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سی تینگ ، داود