پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داود بن ابی هند قشیری ، - 139ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوبکر سرخسی ، داود بن دینار؛ قشیری سرخسی ، داود بن ابی هند