پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داود ، حامد حفنی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حامدحفنی داود؛ حفنی داود،حامد