پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داود ، ابراهیم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابراهیم الداود